پنجره آلومینیوم بهتر است یا Upvc

حفره های این پنجره با عایق مخصوصی احاطه شده است که بر خلاف حالت حفره در پنجره آلومینیومی، باعث عدم ورود هوای بیرون به داخل می شود. هایق نبودن پروفیل کرونت، عدم نصب قفل های مناسب و .. موجب شده تا این سازه تقریبا از دور خارج شود. به آن اضافه می شوند تا از بهContinue reading “پنجره آلومینیوم بهتر است یا Upvc”