CeeDee Lamb از Caeboes یک ضربه محکم و باورنکردنی مقابل وایکینگ ها ایجاد می کند


گیرنده پهن دالاس کابوی CeeDee Lamb یکشنبه شب یکی از چشمگیرترین رهگیری های فصل را در برابر وایکینگ های مینه سوتا انجام داد.

اندی دالتون یک پاس به لمب انداخت ، او دوباره شیرجه رفت تا توپ را در منطقه پایان اطراف مدافع وایکینگ بدست آورد. در حالی که خود گیر چشمگیر بود ، اما زوایای انتقال نشان می دهد که گیرنده صفحه عریض چه مقدار غلظت را برای گرفتن نیاز دارد.

BENGALS “JOE BROWROW بعد از خروج از بازی TROOT FOOT:” SEE NEXT YEAR “