یک قتل سالانه شهر را لرزاند. دستگیری جدید باعث پس لرزه ها می شودهمانطور که روزها به سالها تبدیل می شدند ، برت والی پذیرفت که قاتل پدرش هرگز پیدا نخواهد شد – و فاجعه خصوصی خانواده اش به یک افسانه غرب وحشی تبدیل شده است ، زیرا مردم در هنگام نوشیدن نوشیدنی های زیادی در شب به اشتراک می گذارند.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>