پنج فیلم ایرانی راهی جشنواره مسکو می شوندچهل من چهارمین عادت زنانه جشنواره فیلم مسکو امسال از جانب تاریخ 26 اوت رسیدن شما 2 سپتامبر، برابر با 4 در حال حاضر 11 سپتامبر سال جاری نگاه داشتنخواهد بود.

پایه سینمایی فارابی با فیلم سینماییبدون مقصد قبلی» انجام داد نوین شعیبی U بخش مسابقه اصلی منما رمانتیک هستیم عماد من توبا» انجام داد قهوه صباغ زاده،پسران دریا» انجام داد حسین قاسمی یک فنجان من افشین هاشمی،یک کودک گرگ ها دره یک سیب» انجام داد فریدوننجفی منجهت معکوس» انجام داد ابوالفضل جلیلی U بخش خارج شوید از جانب مسابقه این یک رویداد حضور اراده داشته است.

این یک رویداد اولین حضور بین المللی دو فیلمبدون مقصد قبلی» منرمانتیسم عماد من توبا» وجود دارد.

حتما بخوانید:
سوسیالیست های دموکرات در مورد سودهای کنونی و آینده ایالت نیویورک فکر می کنند