قانون گذاران GOP از SCOTUS می خواهند تا تأیید نهایی شمارش آرای PA را مسدود کند


قانون گذاران و رهبران GOP از دیوان عالی کشور می خواهند مانع از هرگونه گواهینامه یا به رسمیت شناختن رأی دادن به PAC شود که توسط مقامات PA تأیید شده است. آنها ادعا می کنند که رویه های رأی دهی ذکر شده در قانون اساسی PA نقض شده است. بحث این است که قانون اساسی PA فقط دو روش رأی دادن را مجاز می داند و قانونگذاران ایالت PA به جای اصلاح قانون اساسی ایالت (اقدامی پیچیده و طولانی) ، در عوض قانونی را تغییر می دهند كه روش های رای گیری را تغییر می دهد. قانون گذاران جمهوری خواه می گویند که قانون اساسی تخلف غیرقانونی صورت گرفته و آرا cast مطابق قانون فاقد اعتبار است.

این یک داستان در حال تکامل است. برای به روزرسانی دوباره بررسی کنید.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>