سایز پیستون به گونه ای در لحاظ گرفته شده تا کمترین میزان لقی در گژن پین و همچنین در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. این ذرات در روزگار پر‌نور بودن موتور به استدلال گرمای اطراف انژکتور به سرعت آب و بعد از آن بخار میگردند البته پس از آنکه موتور ماشین خاموش شده و انژکتور سرد میگردد بر روی بخشهای داخلی و خروجی انژکتور مینشینند و به مرور تشکیل رسوبی را میدهد که شکل، جهت و میزان پاشش سوخت انژکتور را تغییر و تحول میدهد و بدنه انژکتور را هم کثیف میکنند. فشار طول آب زیاد کمتر از فشار هوا هست و تخلیه بطری از همین شیوه دشوار است. مقدار آب رادیاتور نیکی بایستی عمده از میزان استاندارد و خیر کمتر از آن باشد. در شروع تولید انژکتورهای طرح سوزنی، شکل سوزن و میزان دهانه مقدار سوخت از روش انژکتور و شکل الگوی پاشش را انتخاب میکند. بنزین مخلوطی هست از هیدروکربن های مختلف که حساس ترکیبات مومی رخ و سنگین است. این کمپانی به دنبال سال یک موتور پیشرفته دیزلی با حداکثر قدرت 1000 اسب بخار در سال پیستون برقی 2024 است. در همین حالت با اعتنا به اینکه یک فساد مکانیکی رخ دیتا است، ECU خودرو متوجه اختلال نمی شود و مدت دوران پاشش سوخت تغییر نمیکند اما این انژکتور به برهان آنکه نمیتواند سوخت به اندازه را به خارج بپاشد باعث ضعف توان موتور میشود. طراحی انژکتورهای سوزنی به صورتی است که الگوی پاشش مخروطی رخ را تولید کنند، ولی در صورت تجمع رسوبات بنزین در نصیب سوزن انژکتور، ممکن است انتقال سوخت محدود شود و الگوی پاشش مشکل پیدا کند و در نتیجه، سبب ساز رقیق شدن ادغام هوا و سوخت شود. در صورت آلوده و کثیف بودن انژکتورها، مخلوط سوخت و هوا رقیق شده و احتراق ناقص صورت خواهد داد. انژکتورها در صورت کثیف بودن، به طور مطلوب سوخت را انتقال نمی دهند و مثل انژکتورهای تمیز قوی به پاشش سوخت نیستند. چنانچه موتور علامتها وجود انژکتورهای کثیف از گزاره درجا کار کردن سخت، بد روشن شدن، قلیل بودن کشش و ایجاد مواد آلاینده بالا نظیر هیدروکربن و مونوکسید کربن را نشان دهد، انژکتورها به تمیز نمودن نیاز دارند. هر قدر هیدروکربن سنگین خیس باشد، انرژی بیشتری برای سوزاندن لازم piston 300 gas gas است. تمیز بودن انژکتورهای سوخت برای کارایی مطلوب موتور، مصرف بهینه سوخت و کاهش آلایندگی لازم است. پیستون، برای انجام بهینه وظیفه خویش نیاز به حرکت راحت و به دور از اصطکاک باطن سیلندر دارد. البته در نظر داشته باشید این روش به دلیل احتمال ریختن بنزین بر بر روی بخشهای داغ موتور خطرات مختص خویش را دارد و صرفا در مواقع مختص می بایست از آن استعمال کرد چون فراوان خطر آفرین است. در این لحظه حساس پر‌نور شدن موتور، سوخت برگشتی از این باک جریان پیدا می‌نماید و میتوانید آن را از روش ریختن در یک کاسه گزینه به کار گیری قرار دهید. در سیستم EGR اهمیت بازگرداندن بخشی از گازهای خروجی به مانیفولد هوا میزان انتشار گاز CO2 را کمتر می دهد. گازهای تحت فشار از مسافت دربین جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار رینگ پیستون می­رسند. پیستون بیضی شکل زمانی گرم شودبه شرایط دایره ای تمام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم هست لقی پاره ای در بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که برای دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه ترازو 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 درجه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. به علاوه گاهی ذراتی ریز و یا محلول در بنزین از همین فیلتر عبور مینمایند که بعداً میتوانند بر بر روی رخنه کوچک خروجی انژکتور و یا این که مسافت در بین سوزن انژکتور و دهانه آن رسوب کرده و مقدار پاشش انژکتور را قلیل کنند. این ایراد زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل گوشه و کنار احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و رخنه میل کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر امکان داراست سبب ساز خوردگی لبه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده ناچیز باشد به صورت یک لکه سیاه کوچک روی واشر سیلندر معین میشود. همین دستور به این قطعه قابلیت به کار گیری از حداکثر نیروی تولید شده توسط پروسه احتراق را می­دهد. رینگ روغنی: حلقه روغنی به رخ سه پارچه می باشد که بخش بالای بایستی به نحوی کارگزاشتن گردد که در شکل اعمال نیروی شعاعی به آن، تحدب آن به سمت بالا قرار گیرد و بخش پایینی می بایست به صورتی کارگزاشتن گردد که در رخ اعمال نیروی شعاعی به آن، تقعر آن به سمت ذیل قرار گیرد. تمامی قدرت موتور از نیروی فشاردهنده به بالای پیستون ناشی می شود. حصر پاشش انژکتورهای سوخت به مقدار هشت تا ۱۰ % سبب تاخیر در واضح شدن موتور میشود. اگر شما هر جور سوالی در ارتباط حیاتی کجا و نحوه استفاده از پیستون سرنگ دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر