به منظور سنجش مقدار آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانش کده تبریز، پرسشنامهای در در میان مسئولان و پرسنل همین کتابخانهها توزیع گردید. به منظور تحلیل «بُعد آمادگی منابع انسانی و کارکنان»، 17 سؤال چک کردن گردید. به مراد بررسی «بعد آمادگی فناوری دیتاها و ارتباطات » 13 سؤال مطرح شد. برای بررسی «بُعد آمادگی دیتاها و منابع» 17 سؤال طرح شد. بُعد «آمادگی الکترونیکی سازمان و مدیریت» شامل 21 سؤال بود. در همین بُعد مؤلفههایی همچون «توانایی شناخت نیازهای اطلاعاتی بوسیله کارکنان»، «قابلیت دسترسی، جزء‌جزء‌کردن و تحلیل، و استعمال از اطلاعات» و «مهارتهای حرفهای آیتم نیاز در سازمان» تحلیل شد. در این بُعد مؤلفههایی همچون «مکانیسم نگهداری ترقی متوازن همة جنبههای فناوری داده ها و ارتباطات»، «تنوع کانالهای ارتباطی در دسترس» و «سطوح امنیتی پیوسته» باز‌نگری شد. از جمله مؤلفههای گزینه باز‌نگری در همین بُعد میتوان به مواردی همچون «درک ارزش داده ها برای بهرهوری و سودآوری»، «وجود راهبرد و سیاستهای اطلاعات و فناوری» و «مکانیسم مجزاسازی و تحلیل، طراحی و پیادهسازی نظامهای اطلاعاتی» اشاره کرد. طول خط به تعداد کاراکترهای یک خط نوشته اشاره دارد. به عبارتی طور که سایتهای وردپرسی از قیمت مقرون بهصرفهای برخوردارند در عین درحال حاضر به جهت Open Source (متن باز) بودن خطراتی همچون هک شدن و امنیت زیر را به همراه دارند. شما میتوانید پس از گذراندن زمان تولید وب سایت، فهم صحیحی از نیازها و بضاعت و توان های ضروری به جهت ورود به بازار عمل را به دست آوردن نمایید، آنچه که در آموزش واقعی اثرگذار است، تدریس کاربردی و اصولی یار اهمیت انتقال تجربیات است. بنابراین، همین جنبه اهمیت طراحی وب را نباید نادیده گرفت. حال دیگر وقت آن رسیده میباشد که اهمیت پیشترفت تکنولوژی و راههای ارتباطی پیشرفته خود را تبدیل به یک مارک یا محصولی که همگی آنرا می شناسند بکنید به جهت همین کار بهترین شیوه داشتن یک وب سایت خوب می باشد که در آن اصول طراحی وب سایت و(seo) بهینه سازی در موتورهای کاوش ( شناساندن به google) رعایت شده میباشد شما می توانید اساسی عمل هرچه اکثر خود در فضای مجازی که معمولا به صورت بازاریابی شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینترنتی شناخته شده میباشد مخاطبانی را جذب نمایید که تا درحال حاضر خیال چنین مخاطبانی را نداشتید همین فعالیت نیکی فقط باعث دارای اسمو رسم شدن شما یا جنس یا این که خدماتتان می شود بلکه سبب ساز افزایش فروش و سود دهی هرچه بیشتر خواهد روژا شعبه سانا شد.

ایندکسر