عنصر اعمال نیرو : چکیده می باشد که نیروی ضروری را به عنصر اعمال حصر وارد می نماید ؛ می تواند یک فنر ، وزنه ، پیستون دارای محرک یا اکچوئیتور دیافراگمی به همراه فنر باشد. این شیر با پیستون جهت کارایی شیر است. همین شیر اصلی پیستون جهت عملکرد شیر هست و به طور گسترده در خطوط بخار کاربرد داشته و بضاعت و توان در اختیار گرفتن بالا در کمتر فشار اساسی نوسانات حداکثر 0.05 mpa را داراست. و بطور گسترده در خطوط بخار کاربرد داشته و بضاعت و توان کنترل بالا در کمتر فشار اساسی نوسانات حداکثر 0.05 mpa را داراست. همین شیر بضاعت در اختیار گرفتن جریان های شیر فشار شکن آب صنعتی بالا را داشته. که وظیفه بکار انداختن شیر را دارد. به جهت دوری از تنش در شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار غالبا زانوی قطره چکان کارگزاشتن می شود که قابلیت این حرکت را به جهت شیر آماده می کند. و حساس تخلیه سیال، فشار را به میزان استاندارد رسانده و از خطراتی از قبیل انفجار در مخازن بسته خودداری می کنند. این تجهیزات، وظیفه پرهیز از وارد شدن فشار بیش از حد، در مخازن و کمتر فشار در مدار هیدرولیکی را بر عهده دارند. در سیستم های بخار، از شیر فشار شکن به جهت کنترل ظریف فشار زیر دست به کارگیری می شود. و برای وصال به فشار مطلوب، فنر بالایی شیر فشار شکن را بپیچانید. شیر اطمینان فنر دار:در همین نوع طراحی فنر به نوعی هست که دیسک را برخلاف جریان محل ورود فشار دهد. همین شیر وظیفه تهیه و تنظیم جریان سیال در سیستم هیدرولیک که بصورت یک اهرم دستی به شیر متصل می باشد را بر عهده دارد. شیر قطع و وصلی دستی جریان در قسمت بالا را بسته. نصیب امر این شیر از استیل (۳۰۴) ساخته می شود. بنابراین توجه به فشار بالا در سیستم مضاعف کلیدی بوده و بایستی در محل هایی که فشار از حد آیتم انتظار بخش اعظم میباشد از شیر فشار شکن به کارگیری گردد. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما شیر فشار شکن پایلوت دار.

ایندکسر