تهران چه تعداد واحد مسکونی نیاز دارد؟

پس به جهت این که هر خانوار یک واحد مسکونی برای سکونت داشته باشد، بازار مسکن مرز و بوم اهمیت یک میلیون و 371 هزار واحد مسکونی فقدان مواجه است. نیاز به ساخت مسکن را می قدرت ناشی از 4 دسته برهان دانست که شامل جبران نبود مسکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشور، نیاز ناشی از تقاضاهای جدید بازار مسکن که عمدتا ناشی از ازدواج هستند، بنا و بهسازی واحدهای مسکونی موجود در بافت های فرسوده شهری و روستایی و بقیه موردها از جمله ذخیره طبیعی مسکن میشود. طبق اهمیت سرشماری سال 95 در حالی که تعداد خانوارهای میهن 24 میلیون و 196 هزار خانوار گزارش شده، تعداد واحدهای مسکونی حیاتی سکنه مرزو بوم 22 میلیون و 825 هزار واحد بوده است. بدین مراد اساسی به کارگیری از دیتا های حاصل از سرشماری مسکن و نفوس در سال های 1390 و 1395 و همچنین مهم هدف وصال به نقطه مناسب تا سال 1405 این باز‌نگری انجام شده است. بازار مسکن همواره دارای تقاضاهای جدیدی مواجه می باشد که اکثر ترین این تقاضاها ناشی از ازدواج است. مدیرکل محل کار تهیه مقررات و چک کردن سازمان امور مالیاتی در برنامه عنوان امشب در این خصوص توضیح داد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی برای دیتا های اطلاعاتی قبل هست و واحدهای خالی که از روش سامانه املاک و اسکان شناسایی شده اند همان حدود ۳ هزار واحد است. بر مبنا ماده ۵۴ مکرر ضابطه مالیاتهای مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این مبنا مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای میباشد که اصلی استعمال از دفترچه روزنگار املاکی که سالانه از سوی سازمان کارها مالیاتی تهیه و به دستگاههای ذی ربط بیان میشود، تعیین خواهد شد. احتمال دارد مطرح شود که می توان واحدهای مسکونی خالی که نیز اکنون در کشور به تعداد قابل توجه ای وجود دارد، به تیتر ذخیره بازار در نظر گرفته شود. هم اکنون آنکه بخش عمدهای از واحدهای خالی به برهان لوکس بودن یا این که تفریحاتی بودن (نظیر واقع شدن در بخشها گردشگری) قابل سکونت برای عموم جامعه نیست. در شورایی مربوط به بیمسکنی در مملکت آمریکا، اینگونه آمده است: “بیمسکنی به جهت جامعه هزینهبر است”، چون افراد بیمسکن اکثر وقت ها به خدمات و مؤسسههای دولتی گرانتری نیاز دارند. بیمسکنی، همچنین از حیث دارا بودن تأثیر منفی بر زندگی، تندستی و بهرهوری انسانها، هزینهبر است. براین اساس یک روش دیگر برای ارزیابی مسکن گزینه نیاز مرزو بوم به جهت عرضه به تقاضاهای ناشی از ازدواج، در لحاظ گرفتن تعداد ازدواج های ممکن در مرزو بوم است. در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و طرز به کار گیری از برج مسکونی عرفان منطقه 22 دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
به یاد بود است