[ad_1]

تیم های کلیولند براون در نیمه اول مقابل تنسی تایتان غلت زدند و بیکر میفیلد نمایش را آغاز کرد.

بعد از مداخله دریک هنری ، براونز توپ را نزدیک خط دروازه انداخت. میفیلد و این جنایت به صف شد که گویی قصد دارند فوتبال را اداره کنند ، اما تیم از یک بازی برای دفاع استفاده کرد.

CHIEFS SUFFER CORONAVIRUS ساعت های جذاب قبل از یکشنبه شب بازی WED. BRONCOS: گزارش

میفیلد جعلی شد ، گویی که باید توپ را به نیک چوب برساند ، توپ را به پشت خود کشاند و بازیکن تهاجمی کندال لام را پیدا کرد که کاملاً در منطقه ضربه نهایی قرار دارد.