این روز در تاریخ: 30 نوامبرپل واکر ، ستاره مجموعه فیلم های “سریع و خشن” در یک سانحه رانندگی در لس آنجلس درگذشت. هیئت منصفه فهمیدند که مقصر این مهاجر غیرقانونی در مرگ کیت استین نیست ، حادثه ای که بحث داغ مهاجرت ملی را برانگیخت.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>