این روز در تاریخ: 3 دسامبرپلیس یک روز پس از تشکیل یک تحصن گسترده 800 دانشجو را در دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی دستگیر کرد. اولین پیامک از طریق تلفن ارسال می شود.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>