این روز در تاریخ: 29 نوامبراولین بازی فوتبال ارتش و نیروی دریایی انجام می شود. امروز میزبان مت لاور به دلیل “رفتار نامناسب جنسی” اخراج شد.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>