این روز در تاریخ: 28 نوامبرمارگارت تاچر از نخست وزیری انگلیس استعفا داد. شرکت Enron که زمانی بزرگترین تاجر انرژی جهان بود ، در حال سقوط است.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>