این روز در تاریخ: 25 نوامبرماجرای ایران و کنترا فوران می کند. با آغاز نبرد بین المللی برای حضانت ، الیان گونزالس ، پسر كوبایی 5 ساله توسط جفت ماهیگیر ورزشی در سواحل فلوریدا نجات یافت.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>