این روز در تاریخ: 10 نوامبرتفنگداران دریایی ایالات متحده تحت هدایت کنگره قاره سازمان یافته اند. خیابان کنجد اولین بازی خود را انجام می دهد.


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>