آنچه برای بدست آوردن 100000 دلار باید بدانیددر دو هفته گذشته ، ما شاهد هستیم که بدترین تیم های NFL در هنگام پوشش دادن به گسترش ، چرخش می کنند. آیا این روند در هفته جاری که طرفداران فرصت کسب 100000 دلار کاملاً رایگان در FOX Super 6 NFL Challenge را دارند ، ادامه خواهد یافت؟


منبع: technical-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>