واضح هست که کووید-١٩ او‌لین و آخری گزینه بیماری­های همه­گیر در زندگی انسان نیست، ولی چکیده از فرایند تاریخی بیماری­های همه­گیر و در تمام عالم قابل نشر است و موارد دیگری در آینده ظهور خواهد کرد. البته حیاتی اعتنا به اتکای شهرداری به درآمدهای ناپایدار همین موقعیت مستمر نیست. همچنین در در مقابل پرورش 4/33 درصدی درآمدهای شهرداری، هزینهها مهم رشدی معادل 6/34 % می باشد که قسمت اعظم این هزینهها از راه درآمدهای ناپایدار تأمین می‌شود (جدول شماره 3). با مطالعه ی این فرآیند درآمدی مشخص شد استعمال از دست اندرکاران داخلی صد در صد محقق نشده است و فقط حساس این منبع درآمدی به 25 درصد از نیازهای واقعی شهر در بخش توسعه، عمران، خدمات و حفظ شهر پاسخ داده شده است. واژۀ پارسی دیوارنگاری، ازنظر اشتقاق، از سه جزء دیوار (اسم)، نگار (بن مضارع) و ی (مصدرساز) ترکیب شده است و بر فرایند عملی دلالت داراست که ترکیبی از نقش، نگار، متن و هر چیزی به همین میزان مرغوب بودن را در سامانهای تجسمی در تعامل دارای محیط، معماری و مخاطب بر روی تراز دیوار یا مانند آن پدید میآورد. در اثر دیواری هنرمند فقط به بازگوکردن روایت، تصویر و ابلاغ پیام بسنده نمیکند، بلکه کارایی میکند با بهخدمتگرفتن قابلیتهای تجسمی دربرگیرندۀ اثر (مکان و زمان) فضایی تازه ایجاد نماید که مخاطب در درمقابل آن صرفاً نقشی منفعل نداشته باشد. در ادامه حساس تفسیر هر کدام از همین ٥ گزینه در گذشته و آینده، به این نکته اشاره کرده­اند که در معماری خانه­های ایران نیز از دوره­ای به بعد اصول سنت و فرهنگ خویش فراموش شده و اهمیت تقلید کورکورانه از بیگانگان میزان مرغوب بودن منازل ایرانی دچار تحول شده است. از آنجا که جامعۀ آماری این پژوهش، یک شهر است، نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای به کار رفت. زیرا این راهکار منطق خود را بر شالوده عامل ها مثبت داخلی و خارجی (نقاط قوت و زمان ها) به عمل میگیرد تا از همین روش کارداران منفی داخلی (نقاط ضعف) را ریز و یا این که غیرفعال سازد. انتخاب گستره این اثر عمل معمولی ای نیست. این بدان مفهوم نمیباشد که می بایست میان این دو، یکی از را تعیین کرده و دیگری را به طور تمام به کنار گذاشت. در ده سال های اخیر رئیس شهری در جمهوری اسلامی ایران به طور فزایندهای کلیدی چالشهای فراوانی روبرو بوده هست که این دستور ناشی از عوامل متفاوت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی هست (معزی مقدم، 1381: 36). پرورش و توسعه سریع و شتابزده و غالباً بی رویه شهرها به واسطه رشد پر سرعت جمعیت شهری، یک عدد از مسایلی که بر بعد ها مشکلات و معضلات حاضر افزوده میباشد (معاونت عمرانی دفتر برنامهریزی وزارت کشور، 1381: 11). وجود بیش از 60 درصد از جمعیت سرزمین در شهرها، فراتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رویش جمعیت ملی و اختصاص درآمد مضاعف بالایی از بها افزوده و اشتغال مملکت به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهری در جمهوری اسلامی ایران داراست (قادری، 1385: 22). از دید اقتصاد شهری عواملی چون توسعه و گسترش دامنه فعالیتهای شهرداریها و بالا بردن تراز انتظارات مردم از آن ها و مشکلات ناشی از ارتقاء جمعیت شهری نیاز به توسعه و گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بخش اعظم میکند (قلعه دار، 1382: 2). بنابراین، در در بین بخشهای مختلف رئیس شهری، تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها مهم ویژهای دارد. در زمینه های متفاوت شهرها از نظر آب هوا به وسیله اقلیم شناسان و سالمی شهروندان بوسیله جغرافیایی پزشکی به سمت شهر پایدار و امنیت شهرها در زمانهای مختلف رئیس بحرانی را آیتم باز‌نگری قرار داده که شهرهای پیروز میباشند در همین زمینه نخبگان علمی و پژوهشگران در کنار همدیگر ارائه راحل مناسب به جهت گوشه و کنار شهری قابل شناسایی کرد . مسئله آب و هوا و تندرست به نحوه های گوناگون هواشناسی حساس و آب و هواشناسی زیستی آیتم به کار گیری قرار گرفته است. میتوان گفت همین استراتژی در شرایطی می باشد که نقاط ضعف معین و قابل اعتنا میباشد به طوری که امکان داراست نقاط قوت و فرصتهای فراگیر را تحت الشعاع قرار دهد. در قرون اولیه، بشر مهم اعتنا به امکانات محدود جهت وصال به بعضی از خویش هدف ها به خلق اثراتی بر بر روی دیوار غارها میپرداخت که جنبههای آیینی و جادویی داشتند. به دست آوردن درآمد در شهرداریها از اموری است که تأثیر عمدهای در ارایهی بهبود امکانات شهرداری و سرویس ها شهری مناسب به شهروندان دارد. بر اساس بررسیهای صورت گرفته مقدار درآمد شهرداری زارچ نسبت به هزینههای آن اساسی نوسانات متعددی بوده است به گونهای که طی سال های 85-1381 همواره میزان درآمدهای شهرداری نسبت به هزینههای انجام شده بیشتر بوده و یک توازن مثبت در مراحل درآمدها و هزینههای شهرداری را شاهد هستیم. ملات را دو بار بر روی تمام دیوارها و کف استعمال میکنند و سپس تست نشت آب از استخر انجام میشود. ویروسهای مذکور در دمای بی آلایش ۲۳ جايگاه سانتیگراد، از ۶ تا ۱۲ روز و همچنین در دمای ۴ سکو سانتیگراد حتی تا بیش از ۱۰۰ روز نیز در آب قابلیت باقی ماندن و زندهمانی را دارند. در واقع تست به این شکل میباشد که باطن استخر را تمام از آب لبریز میکنند و بعد از یک سری روز سطح آب را ترازو میگیرند. اکسید کربن فرایند تغییری شبانهروزی نیز دارد، به همین معنی که معمولا حداکثر آن در شب و دست‌کم آن در سپس از ظهرها هم‌زمان مهم حداکثر شدت تلاطم بازدید میشود. در دوران معاصر همین تأثیرات متقابل تنوع و گهگاه تفاوت دارای حساس قبلی دارد. گذشت زمانه و ترقی علم و تکنولوژی، تغییر و تحول مواد، تنوع در سلیقهها، ایدهها و غیره سبب ساز شده می باشد هنر در حیطههای متفاوت کارکرد داشته باشد. در مراحل ایجاد استخر خانگی، در حیث گرفتن بهترین دوران اهمیت متعددی دارد. همین را نیز بگوییم که هزینه ساخت استخر به عوامل متمایز از جمله نوع استخر، مصالح بهکار رفته، تاسیسات، طراحی و طریق اجرای آن بستگی دارد. بنابراین، اثر دیواری باید در محل قابل قبولی از ساختمان اجرا شود تا وحدت دیوارها و کل ساختمان را از میان نبرد، همچنین بتواند اهمیت مخاطب خویش بهلحاظ بصری و مفهومی ارتباطی فعال برقرار کند.

ایندکسر